Een opvoedingsproject kan pas succesvol zijn als het gedragen wordt door heel wat partners. Op onze school vinden we dan ook de participatie van ouders en leerlingen heel belangrijk. Deze participatie wordt gestructureerd in een schoolraad, een oudercomité en een leerlingenraad.

In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, werd in onze onderwijsinstelling een schoolraad opgericht. Deze raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit vier geledingen: de personeelsgeleding, de oudergeleding, de leerlingengeleding en de lokale gemeenschap. De leden van de personeels-, ouder- en leerlingengeleding worden gemandateerd vanuit de pedagogische raad, het oudercomité of de leerlingenraad. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de leden van de andere geledingen bij consensus gecoöpteerd.

De schoolraad kan aan het schoolbestuur en aan de directeur uit eigen beweging schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over o.a. het wijzigen van het schoolreglement, de bijdrageregeling voor de ouders, het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB, de criteria voor de aanwending van de lestijden … De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden, dit blijft materie van het lokaal onderhandelingscomité (LOC) van de school. 

Er bestaat ook een overkoepelende “schoolraad” voor de scholengemeenschap “Scholen aan de Durme”. Dit Medezeggenschapscollege vergadert op geregelde tijdstippen met de vertegenwoordigers van de diverse schoolraden en met de coördinerend directeur. 

Ook het CLB is een vaste partner binnen ons leerproject waar zowel de school maar ook ouders en leerlingen op kunnen rekenen.