De school is verbonden met het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Waas en Dender (CLB).
De vestigingsplaats Lokeren is gelegen aan de Grote Kaai 7.
Tel. 09 348 25 62
e-mail: lokeren@vclbwaasdender.be.
Onze school wordt begeleid door mevrouw Peggy Geerinckx.
Voor de openingsuren verwijzen we naar de website: www.vclbwaasdender.be

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB werkt hoofdzakelijk vraaggestuurd (dit is op verzoek van de leerling, de ouders of de school).
Sommige activiteiten zijn echter verplicht:

  • de medische onderzoeken (in klasverband voor het 1ste en 3de jaar secundair onderwijs),
  • de maatregelen bij besmettelijke ziekten,
  • de begeleiding van leerlingen die spijbelen.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarop de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders.

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Lokeren. Jij of je ouders moeten daar zelf niets voor doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dat niet wenst, moet je – of je ouders als je nog geen 12 jaar bent of niet competent geacht wordt om dit recht zelfstandig uit te oefenen – binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.  Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dat worden bekomen in het Vrij CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7, 9160 Lokeren. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd.